Više zadataka šire polje rada

Organizacija Crvenog krsta verna sa svojom tradicijom ima danas veoma široku aktivnost. Broj zadataka postaje sve veći a polje rada sve šire. U zajednici sa drugim društveno-političkim organizacijama Opštinska organizacija Crvenog krsta u Novom Bečeju usmerava svoju delatnost na poboljšanju standarda naših ljudi. Međutim, ciljevi i delatnosti organizacije Crvenog krsta zauzima posebno mesto u našem društvenom uređenju zbog njegovih specifičnih zadataka. Od svog prvobitnog zadatka, zbrinjavanje ranjenih i unesrećenih na bojnom polju, a ovo je bio i cilj osnivanja ove humane organizacije, danas postoji veliki broj zadataka koje organizacija uspešno rešava. Ti osnovni zadaci su: masovni zdravstveno-vaspitni rad, borba protiv tuberkuloze, borba protiv alkoholizma, podizanje i odgajanje zdravnog podmlatka, pomaganje i organizovanje školskih kuhinja, sprovođenje akcija dobrovoljnog prikupljanja krvi, socijalna pomoć i drugo.

Organizacija Crvenog krsta naše komune na svim ovim poljima postiže veoma dobre rezultate. Svakako da će rad biti još uspešniji jer svake godine ova organizacija postaje sve masovnija.

Naša organizacija posebnu brigu poklanja masovnom zdravstveno-vaspitnom radu. U tom cilju organizovan je veći broj predavanja iz oblasti medicine sa temom: Borba protiv tuberkuloze i Borba protiv alkoholizma. Predavači su bili lekari sa teritorije komune, što je još jedan dokaz veoma dobre saradnje organizacije Crvenog krsta i zdravstvenih radnika. Takvih zdravstveno-prosvetnih predavanja održavano je u toku 1964. godine osam. Na polju borbe protiv alkoholizma, organizacija je usmerila svoj rad na davanje saveta i uputstava alkoholičarima da se jave na lečenje u savetovalište za alkoholičare pri Domu zdravlja u Novom Bečeju. Posebna briga poklanja se organizaciji podmlatka Crvenog krsta. Nastoji se da svaki naš učenik bude član ove humane organizacije i do sada su i na ovom planu postignuti dobri rezultati. Tako je u školi „Miloje Čiplić“ u Novom Bečeju uključen u organizaciju podmlatka svaki učenik i imaju svoj aktiv koji u saradnji sa nastavnim osobljem postiže dobre rezultate. U njihovoj školi održano je nekoliko kraćih i uspešnih kurseva iz oblasti prve pomoći. Aktivi svih škola manifestuju i kroz organizovanje priredbi kao i kroz pomoći i saradnaj pri sprovođenju akcija Crvenog krsta kao što su: “Nedelja Crvenog krsta” i “Nedelja borbe protiv tuberkuloze”. Želeo bih posebno da istaknem uspešan rad Opštinske organizacije na polju prikupljanja krvi od dobrovoljnih davalaca. Svake godine u dva maha organizuje se prikupljanje krvi. Broj davalaca iz godine u godinu je sve veći. Danas je medicinska nauka obogaćena sa znanjem da se najeminentniji i najsuverniji lek nalazi u nama samima, a to je naša krv koja dobrovoljno data predstavlja sudbonosnu terapiju kod mnogih teških oboljenja. Naši ljudi su svesni da svojom krvlju spasavaju živote svog druga, prijatelja i bilo kog člana naše socijalističke zajednice. Na teritoriji naše komune u prolećnoj akciji prikupljanja krvi bilo je 160 dobrovoljnih davalaca. Na ovom humanom postupku treba im dati puno priznanje.

Organizovanje zdravstveno-prosvetnih kurseva spada u delokrug rada organizacije Crvenog krsta. U našoj komuni organizovano je šest kurseva prve pomoći, dva kursa za seosku omladinu i dva kursa prve pomoći u školi.

Bilo bi možda korisno ako bi proučavanje dosadašnjeg rada poslužilo kao baza za dogovor da u saradnji sa drugim društveno-političkim organizacijama  u narednom periodu uspesi budu još veći i zapaženiji.

Povezani članci