Pomoć pružiti blagovremeno

Aktiv za koordinaciju zadataka u sprovođenju privredne reforme je na svojem zadnjem sastanku doneo plan rada o daljem sprovođenju privredne reforme u našoj opštini.

Prema ovom planu predviđa se stalno pružanje pomoći svim radnim organizacijama i sistematsko praćenje sprovođenja privredne reforme.

U vezi sa ostvarenjem ovih zadataka, održan je sastanak aktivista na kome je 50 aktivista raspoređeno u četiri grupe, i to:

- Grupa za poljoprivredu, za rukovodioca ove grupe je izabran Koledin Ilija;

- Grupa za industriju, trgovinu i ugostiteljstvo, za rukovodioca ove grupe izabran je Tajkov Vojislav:

- Grupa za uslužno-zanatske delatnosti, za rukovodioce je izabran Bordaš Đerđ, i

- Grupa za vanprivredne radne organizacije, za čijeg je rukovodioca izabran Lisičin Tomislav.

Na ovom sastanku je odlučeno da je potrebno posebnu pažnju pokloniti u pružanju pomoći zanatskim radnjama „Stolaru“ i „Dekoru“, a u cilju preduzimanja konkretnih mera u vezi njihovog uklapanja u nove privredne mere.

Ocenjeno je da je potrebno što pre podstaći aktivnost odgovarajućih organa Opštinske skupštine u cilju organizovanog praćenja realizacije zadataka u okviru reforme i pružanja svestrane stručne pomoći radnim kolektivima.

Na kraju, istaknuta je nužnost pokretanja aktivnosti u cilju podrobnijeg informisanja individualnih poljoprivrednih proizvođača od strane zemljoradničkih zadruga o merama koje se sprovode i o zadacima koje treba realizovati, s tim što treba udubuće više voditi računa o predlozima i mišljenjima individualnih poljoprivrednih proizvođača.

Povezani članci