Spomen škola u Kumanu

Do preseljenja đaka u novu školsku zgradu ostalo je još malo vremena, jer je za dan otvaranja predviđen 1. novembar 1965. godine. Sve do tog vremena đaci kumanske osnovne škole „Milan Stančić-uča“ pohađaće redovnu nastavu u starim zgradama, koje ni po svojoj higijensko-tehničkog i ostaloj opremljenosti ne ispunjavaju ni minimalne uslove.

Objektivne teškoće uslovile su zakašnjenje radova na dovršenju ove zaista moderne škole na teritoriji komune. Međutim, svi su izgledi da će na produženje roka predaje ove zgrade na upotrebu uticati i, do sada, nepredviđeni problemi. Naime, podnošenjem zahteva za uključivanje zgrade u niskonaponsku mrežu sela, stručnjaci Elektrovojvodine – pogon u Zrenjaninu su zaključili da do onoga ne može doći sve dok se ne izgradi posebna trafo stanica. Ovakav jedan zaključak Elektrovojvodine nametnuo je poseban problem kako obezbediti nova dodatna sredstva za izgradnju trafo stanice. U vezi sa tim zakazana je sednica Saveta Mesne zajednice koji treba da donese odluku o prekidanju izgradnje svih komunalnih objekata u mestu, a pre svega daljeg flasterisanja ulica, kako bi preostala sredstva mogla biti upotrebljena za izgradnju trafo stanice. Razumljivo je, da bi ovakva odluka trebala da bude prihvaćena i od strane birača pa tek onda realizovana. Sredstva obezbeđena za ovaj  način neće biti dovoljna, te se otuda prišlo prodaji putem licitacije dveju stambenih zgrada i ostatka stare centralne školske zgrade. Odgovorni drugovi u Kumanu uvereni su da će na ovaj način rešti trenutnu krizu novčanih sredstava na dovršenju zgrade nove škole i time uspeti da do predviđenog roka predaju đacima naseljenog mesta novu školsku zgradu na upotrebu.

Dan otvaranja škole biće izvanredan događaj u mestu. Taj dan će za meštane, sadašnje i buduće generacije đaka osnovne škole predstavljati neprocenljiv dar Socijalističke zajednice za vaspitanje i obrazovanje novih graditelja socijalističkog društva.

Povezani članci