Najzad i konkretno

Nedavno je održan sastanak Osnovne organizacije Saveza komunista pri Opštoj zemljoradničkoj zadruzi Bočar koji je trajao više od četiri časa. Na sastanku su razmatrana tri pitanja:

- Rad u Opštoj zemljoradničkoj zadruzi Bočar,

- Problemi oko izvršavanja jesenje setve u zadruzi;

- Neka organiaciona pitanja.

Naročito je bila interesantna prva tačka dnevnog reda. Iznete su slabosti u radu, posebno po pitanju neodrživo loše organizacije rada što za sobom povlači vrlo nisku produktivnost s jedne, a uslovljava nizak lični dohodak s druge strane. U ovome naročito je kritikovan rad rukovodilaca, kako ratarske tako i stočarske proizvodnje. Istaknuto je da su oni izgubili autoritet kod radnika tada kao takvi više i nisu sposobni da sa uspehom vode proizvodnju u ovim ekonomskim jedinicama. Situacija je još teža kada se ima u vidu činjenica da vrlo malo radnika (sezonski) i inače dolazi na rad te je zadruga i sa te strane zapala u vidne teškoće.

Ima slučajeva, rečeno je u diskusiji, da radnici samovoljno napuštaju posao i to baš u najnezgodnije vreme ističući da su za taj dan dovoljno zaradili, vrlo često ostavljajući tek započete poslove. Nisu retki slučajevi da se radnik pre nego što krene na obavljanje nekog posla prethodno pogađa sa brigadirima ili pak nadležnim rukovodiocima koliko će na tom poslu zaraditi i sl. nevodeći računa da su svi radovi cenovnikom obuhvaćeni i da nikakvog pogađanja nebi smelo da bude. Naročito je teška ova pojava od strane članova Saveza komunista, a ima i takvih slučajeva.

O svemu ovome vođene su vrlo opsežne diskusije, osuđeni su loši stavovi rukovodioca i brigadira ekonomskih jedinica i donet jednoglasan zaključak da ovo to u najskorije vreme otklone kako bi se najzad prešlo na jednu bolju organizaciju rada, koja bi za sobom povukla veću produktivnost a takođe i uslovila veće lične dohotke, koji su zaista, a to je jednoglasno konstatovano, vrlo niski u odnosu na druge radne organizacije okviru komune Novi Bečej.

Što se tiče ličnih dohodaka, komunisti su za sada odustali od diskusije i sagledavanja mogućnosti povećanja istih, smatrajući da će nakon devetomesečnog obračuna koji će ovih dana biti završen imati jasniju sliku o mogućnostima u ovom smislu.

Slično prvoj i druga tačka dnevnog reda bila je po diskusiji vrlo interesantna. Ukazano je da se kao i ranijih godina, i ove godine javlja problem izvršenja jesenje setve. Istaknuto je da su u pitanju i objektivni a i subjektivni faktori. U prvom redu kasno dozrevanje kukuruza, a usled dugotrajne suše zemljište je u takvom stanju da je vrlo teško pripremiti ga za setvu.

Zaključak komunista ove osnovne organizacije na ovom planu je, ukoliko ovi objektivni faktori i dalje budu sprečavali normalan rad, a naročito subjektivni, da se preduzmu sve moguće mere da se na vreme izvrši plan jesenje setve. To se u prvom redu misli na akciju svih radnika radne organizacaije, slično onim akcijama koje su proletos sprovođene prilikom okopovine.

Po trećoj tačci dnevnog reda osnovna organizacija je donela odluku da Sekretarijat na svojim sastancima izvrši detaljnu i pojedinačnu analizu aktivnosti članova u radu svih društveno-političkih organizacija, dakle kao društveno-političkih radnika, da o tome sačini iscrpan izveštaj, te da se na jednom od narednih sastanaka Osnovne organizacije o tome diskutuje, kada će se doneti određene mere ukoliko se za isto ukaže potreba.

Povezani članci