Još uvek neizvesno

Aktivnost na sprovođenju novih privrednih mera u Građevinskom preduzeću Jedinstvo odvija se u karakterističnim uslovima koji proističu iz specifičnosti delatnosti kojom se bavi ovaj kolektiv. Povećanje cena usluga i materijala kao rezultat promene cena na tržištu uopšte, predstavlja za ovu organizaciju problem koji uslovljava dalju aktivnost. Naime, postavlja se problem realizacije kod investitora uvećanje cene koštanja objekata za radove koji su izvedeni, odnosno koji se izvode posle 26. jula. Problem je naročito u opštoj meri izražen zbog toga što se radi o investicijama koje se ograničavaju, pogotovo kod onih investitora koji su korisnici kredita, a oni su inače u većini. Tako kod šest objekata koje ovo preduzeće izvodi vrednost radova koji se vrše posle donošenja privredne reforme dostiće iznos od oko 200 miliona dinara, a povećani troškovi kreću se do iznosa od 20 odsto odnosno do 40 miliona dinara. Logično preduzeće je već ulagalo i ulaže materijal i drugo po povećanim cenama.

U ovom smislu ostvareni su i kontakti sa investitorima, međutim još uvek nisu date saglasnosti na povećane cene.

Čitava ostala aktivnost u ovoj radnoj organizaciji nosi sama po sebi pečat prednjeg, jer je sve ovim uslovljeno.

Inače u kolektivu je izraženo povećanje ličnih dohodaka za 18 dinara po radnom času što predstavlja uvećanje od 4,5 do 16,3 odsto u korist radnika sa nižim ličnim dohocima. Ovakvo akotno povećanje izvršeno je na račun sredstava koja ostaju u radnoj organizaciji usled smanjenja doprinosa iz ličnog dohotka.

Pored toga u dosadašnjim diskusijama uočavaju se rezerve u transportu koji je skup, a inače raspolaže sa skoro amortizovanim mašinskim parkom gde su opravke duge i skupe. Istina ovaj momenat nije izučen u potunosti ali se rešenja mogu tražiti samo u alternativi da se nabave nova osnovna sredstva u manjem broju, za čega preduzeće nema sredstava izuzev da to obezbedi preko kredita. Na ovaj problem nadovezuje se istovremeno i problem smeštajnog prostora, koji je sa svoje strane doprineo bržoj dotrajalosti mašinskog parka. No, u toku je rešavanje ovog probema izgradnjom skladišta sa garažama u ukupnoj vrednosti od oko 15 miliona dinara.

Dalje, uočen je problem nedovoljne iskorišćenosti osnovnih sredstava i opreme, međutim, situacija je takva da se na tom planu ne može ništa naročito učiniti. Naime, tehnološki proces proizvodnje zahteva korišćenje većeg broja opreme koja zbog malog obima poslova ne može biti korišćena više od 50 odsto kapaciteta.

Po pitanju radne snage radnički savet je stavio u zadatak stručnom kolegijumu da ovo pitanje ispita i pripremi odgovarajući predlog. Kolegijum je na par svojih sastanaka konstatovao da za ovaj obim poslova broj produktivnih radnika zadovoljava, a da se kod neproduktivnih oseća manjak,odnosno da nedostaju pravnik, ekonomista i dva tehničara.

Konačno, pokrenuto je i pitanje sistema nagrađivanja u kom smisu je odlučeno da se ono izuči i pripreme osnovne koncepcije za diskusiju. Nastojaće se da se uvođenjem novog sistema nagrađivanja obezbedi što je moguće veća stimulacija produktivnog rada, a istovremeno će se izvršiti i valorizacija ličnih dohodaka.

Povezani članci