Humana akcija

Početkom prošle nedelju u Opštinskom odboru Socijalističkog saveza održan je sastanak na kome su se predstavnici Socijalističkog saveza i Crvenog krsta dogovarali oko organizovanja akcije prikupljanja pomoći za poplavljene u Vojvodini.

U kraćem uvodnom izlaganju dr Milivoj Stakić, predsednik Opštinskog odbora Crvenog krsta istakao je značaj ove akcije kako sa aspekta potreba materijalnih dobara tako i sa humanog aspekta međuljudske solidarnosti. Govoreći o tome u kakvoj se situaciji nalazi stanovništvo u plavljenom području on je izneo podatak da je trenutno 8.015 porodica nezbrinuto, a da istovremeno 8.000 stanovnika nema krova nad glavom.

Zbog svega ovoga, polazeći od visoke svesti građana naše opštine odlučeno je da se organizuje akcija prikupljanja pomoći u vremenu do 15. novembra. Čitavu aktivnost u ovoj akciji vodiće Opštinski štab u kome je izabrano 15 aktivista Crvenog krsta, Socijalističkog saveza, Sindikata i Saveza boraca. Pored toga odlučeno je da se na nivou mesta formiraju mesni štabovi koji će potom obrazovati ekipe čiji je zadatak da neposredno od građana prikupljaju pomoć. Ekipe će prikupljati pomoć u novcu, hrani (kukuruz i pšenica), građevinskom materijalu i dr.

Istovremeno biće preporučeno radnim organizacijama da i one u skladu sa svojim mogućnostima daju svoj doprinos,dok će članovi kolektiva svoj doprinos moći upisivati i uplaćivati u samoj radnoj organizaciji.

Prisustvujući ovom, inače vrlo uspešnom radnom dogovoru, a poznavajući, više puta izraženu, visoku svest naših građana u sličnim prilikama, ostajemo u čvrstom uverenju da će rezultati ove akcije  biti materijalna dobra višemilionske vrednosti i još jedanput ispoljena solidarnost građana naše opštine.

Povezani članci