Ne samo radne akcije

Nedavno je u Kumanu održana Godišnja konferencija aktiva Saveza omladine kojoj su prisustvovali Slobodanka Markov, član Opštinskog komiteta Saveza omladine, Svetozar Radišić, predsednik Mesnog odbora Socijalističkog saveza i Joca Jakovljev, član Mesnog komiteta Saveza komunista. U materijalu, koji je konferenciji podneo Sava Santovac, predsednik aktiva, istaknuto je da je aktiv u proteklom periodu nailazio na razne poteškoće, ali da je ipak sa uspehom obavio zadatke postavljene na prošloj konferenciji. Tako je u toku prošle godine na uređenju mesta dato 750 radnih časova, a pored toga značajna aktivnost odvijala se i na kulturno-zabavnom polju.

U diskusiji koja je vođena omladinci su isticali potrebu da se u buduće organizuje više radnih akcija kao i da se učine napori u ostvarivanju tešnje saradnje sa omladinom drugih mesta. Istovremeno dat je kritički osvrt na propuste sekretarijata koji nije prijavio mesto na takmičenju za najuređenije selo. Preovladalo je mišljenje da je u buduće potrebno razvijati i druge aktivnosti, posebno one političkog karaktera, a i aktivnosti na sportskom, kulturno zabavnom polju i sl. u čemu je potrebno insistirati na što širem obuhvatanju mladih. Na kraju omladinci su se založili da novo rukovodstvo treba da više forsira razvijanje drugarstva i dobrih odnosa među mladima, kao i da energičnije otklanja negativne pojave koje se još uvek, tu i tamo, javljaju.

Povezani članci