Za bolju opremljenost vatrogasnih društava

O opremljenosti i stanju vatrogasne službe razmatrano je nedavno na sednici Saveta za unutrašnje poslove SO-e Novi Bečej. Pitanje opremljenosti i priprema za žetvu i vršidbu bilo je jedno od najvažnijih tačaka koje je razmatrao Savet. Takođe, razmatrala se stručna spremnost članova DVD-a, finansiranje, kao i niz drugih pitanja.

Razmatrajući organizaciono pitanje Savet je doneo zaključak da se omasovljenju društva mora ozbiljno prići jer je broj članova u stagniranju. Veoma je mali broj pomažućih članova, malo je omladinaca i pionira u društvu. Zbog toga potrebno je da se više angažuju DVD-a i ostali politički i društveni faktori, organi vlasti , a u prvom redu mesne zajdnice.

Donet je zaključak da se povede računa za stručniji i kvalitetniji kadar koji će biti sposoban da rukuje savršenijim tehničkim sredstvima. Nužno je da se održavaju seminari ali se ovde nailazi na teškoće. Ljudi koje treba slati na školovanje vezani su radnim odnosom i radne organizacije treba da pokažu više razumevanja i pomagati vatrogastvo u ovom smislu.

Na istom sastanku razmatrano je pitanje opremljenosti  8 vatrogasnih društava koja postoje na terenu opštine. Sva društva imaju svoje prostorije koje su manje-više bolje ili lošije opremljene, osim DVD-a Bočar koje ne raspolaže domom. Brojno stanje aktivnih operativnih članova odgovara naseljenim mestima ali tehničkim sredstvima nisu sva mesta podjednako opremljena. Nedostaje nekoliko savremenijih i jačih kola za intervencije protiv požara.

Najbolje je opremljeno zavodsko DVD „Polet“ ali je problem voda za gašenje požara. Najslabije su opremljena društva „Biserno ostrvo“, Industrijsko zavodsko DVD „Jezero“ Novo Miloševo i mlin „Vojvodina“ koja ne raspolažu nisakakvom vatrogasnom opremom osim priručnih vatrogasnih aparata za gašenje početnih požara a i ovih je u nedovoljnom broju.

Požarnoj preventivi je posvećena u prošloj godini velika pažnja i na pregledu domaćinstva, vršalica i kombajna utrošeno je više od 11.000 časova pa Savet smatra da je ova preventiva bila od velike korisiti da se i dalje ovome posvećuje dovoljna pažnja, pošto je još uvek 50 odsto požara posledica dečijih igri, 25 odsto nepažnje građana a 20 odsto zbog neispravnih dimnjaka i instalacija.

Što se tiče finansiranja društava Savet je mišljenja da se pored starog sistema finansiranja na osnovu vršidbene takse i dotacija od Osiguravajućeg zavoda, pređe na nešto izmenjeni način. Dat je predlog da se na zborovima birača, uvede mesni samodoprinos i da se deo sredstava predvidi i za funkcionisanje vatrogasniih službi. Takođe bi trebale sve radne organizacije da u svojim statutima predvide i sredstva za finansiranje vatrogastva. Savet smatra da bi i Skupština opštine trebala dotirati sa određenim delom sredstva iz budžeta, naravno ako bude u materijalnoj mogućnosti. Samo dobro stručno i tehničko opremljena društva moći će brzo i efikasno da deluju protiv požara i da u periodu žetve i vršidbe budu efikasni kako bi se izbegli materijalni gubici koji bi mogli biti prouzrokovani požarom.

Povezani članci