Transformaciono transportni procesi na toksičnoj materiji u životnoj sredini

Osnovna dva pokazatelja koncentracije toksičnih materija u akvatičnim ekosistemima su:

1. koncentracija toksične materije dospela u akvatični ekosistem;

2. fizički, hemijski i biološki procesi koji utiču na promet toksične materije u akvatičnim ekosistemu.

Kombinacijom transpornih i transforamcionih (hemijskih i bioloških) procesa na toksičnoj materiji u akvatičnom ekosistemu, određena je ”sudbina" svake toksične materije u datim uslovima.

Promenom uslova u životnoj sredini se može uticati na oslobađanje akumulirane toksične materije iz sedimenta u vodu pri čemu se mogu ispoljiti štetni efekti na živi svet. Hemjski sastav toksičnih materija u sedimetnu u većini slučajeva ne odgovara realnoj toksičnosti za biotu. U složenom akvatičnom ekosistemu organske i neorganske materije su u stalnoj fizičkoj i hemijskoj interakciji voda-sediment. Biodostupnost toksičnih materija iz sedimenta zavisi od niza fizičkih i hemijskih osobina:

1. fizičke osobine čvrste faze:

- sadržaj organske materije,

- sadržaj gline,

- osobine površine čvrste materije,

- veličina čestice;

2. hemijski faktori:

- rastvorljivost u vodi,

- hemijske osobine jedinjenja;

3. fizičko-hemijski uslovi u akvatičnom ekosistemu:

- pH,

- redoks potencijal,

- prisustvo kompleksirajućih agenasa.

Sediment je sastavljen od mineralnog neorganskog dela i organskog dela. Mineralni deo sedimetna je pretežno glina sačinjena od silikata i oksida koji se odlikuje velikom specifičnom površinom i negativnim naelektrisanjem. Organski deo sedimenta se odlikuje hidrofobnim osobinama, sposobnošću da vezuje kompleksirane metale i hidrofobna jedinjenja kao i katjon-izmenjivačke osobine. Najznačajni organski konstituenti sedimenta su huminske kiseline koje imaju sposobnost da promenom pH vrednosti menjaju sorpcijske osobine za organsku materiju.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da se sušara lekovitog bilja »Alkaloid« nalazila na današnjem mestu upravne zgrade Polet Nexe grupa sve do kraja  sedamdesetih godina XX veka?