Uvod

Radeći na terenu i predstavljajući rezultate istraživanja Međuopštinske komisije za praćenje stanja Tise, došlo se do saznanja da je potrebna aktivnost koja će približiti nevladinim organizacijama i zainteresovanim građanima problematiku zaštite Tise od zagađivanja, kako sa ekološkog aspekta tako i sa opšte društvenog aspekta. Tokom 2008. godine uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj je organizovana serija predavanja u potiskim opštinama sa ciljem približavanja problematike zaštite Tise široj publici i nevladinim organizacijama. Prvi deo ove knjige je prikaz sadržaja tih predavanja sa opisom osnovnih parametara i pokazatelja koji prikazuju kvalitet reke, sa prikazom osnovnih toksikoloških procesa izazvanih zagađenjima u reci i prikazom saprobioloških pokazatelja kvaliteta reke.

Očuvanje kvaliteta Tise je osnova za razvoj Potisja. Nautički turizam je jedna grana koja se zahvaljujući vrednostima Tise može lako razviti. U drugom delu knjige su predstavljena osnovna polazišta razvoja nautičkog turizma i nautički vodič Potisja, da bi se kod lokalnih zajednica javilo interesovanje za razvoj nautičkog turizma. Pored teorijskih postavki i uobičajenog sadržaja nautičkih karti u tekstu su prikazane kulturno istorijske vrednosti gradova u Potisju. Istorijske priče se stvaraju na osnovu izvora (dokumenti, arheološki nalazi) i literature. Istorijska priča u knjizi je zasnovana na literaturi i treba je shvatiti kao nepotpunu, koju nautičar u plovidbi ili turista u poseti gradovima na Tisi treba sam da upotpuni.

Na kraju knjige je prikazan rad Komisije, kroz zapisnike i izveštaje, da bi se stekao utisak o inicijativi lokalnih zajednica i dmštvenim okolnostima zaštite Tise od zagađivanja.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da je rešenjem iz 1948. godine romanska crkva Arača, kod Vološinova  (tadašnji naziv Novog Bečeja) stavljena pod zaštitu države?