Lovstvo u Novom Bečeju (osnivanje društva)

Dokaz kada je osnovano Lovačko društvo Novi Bečej - Novobečejsko lovačko društvo pronađen je u arhivu u Budimpešti (broj dokumenta 57965/111) od 06. decembra 1887. godine (prilog kopije).

Naime, Lovačko društvo je zvanično osnovano 1. oktobra 1885. godine na Skupštini, na kojoj je usvojen Statut Društva. Ime društva je bilo: novobečejsko lovačko društvo.

Sve odluke sa održane Skupštine Lovačkog društva Novi Bečej, a koje se odnose na primenu Statuta i na eventualni prestanak rada Društva tada su prosleđene Mađarskom kraljevskom ministarstvu poljoprivrede, industrije i trgovine na uvid. Ovakav dopis potpisao je predsednik društva Urban Ivan.

Na odgovor se čekalo sve do 6. decembra 1887. godine, kada je nadležno Ministarstvo poljoprivrede, industrije i trgovine poslalo Lovačkom društvu pozitivno mišljenje - odobrenje u kojem ih obaveštava da je prihvaćen Statut društva i da po istom mogu raditi, pridržavajući se svega onoga što je napisano i prihvaćeno na osnivačkoj Skupštini društva. Ispred Ministarstva, po odobrenju nadležnog ministra dopis je potpisao Bede Albert u svojstvu državnog nadšumara, savetnik ministra.

Izvod iz prvog Statuta iz 1885. godine

Novobečejsko lovačko društvo

Član 1.

Cilj i zadatak društva

U zakup uzeti lovišta u Novom Bečeju i okolini. Na ovom području zaštiti korisnu divljač koja je pred uništenjem, a naseliti pogodne vrste divljači i uništavati štetnu divljač i grabljivice. Kod nas veliku lovokrađu u skladu sa Zakonom i uredbama po mogućstvu odstraniti - iskoreniti. Na kraju se truditi da kod lovaca se razvije i podigne lovačka svest i etika koja ide uz ovaj sport.

Član 2.

Naziv društva i sedište

Novobečejsko lovačko društvo: sedište u Novom Bečeju.

Član 3.

Vreme postojanja

Društvo se osniva od 01. oktobra 1885. godine, i od tog datuma će se osnovati za period od četiri godine.

Član 4.

Prava i obaveze društva

Članovi društva mogu biti stanovnici mesta kao i drugih naselja.

Prijem novih članova se vrši na osnovu predloga jednog člana na Skupštini društva. Da je član primljen dokaz je da je uplatio lovnu kartu u vrednosti od 12 forinti.

Svaki član lovačkog društva može da bira i da bude biran. Član lovačkog društva na Skupštini predlaže lovce za organe i tela društva i omogućeno mu je pravo glasanja.

Član 5.

Članski doprinos i zaštita divljači

Svaki član se obavezuje da uplati godišnju članarinu koja je utvrđena na Skupštini lovačkog društva na zasedanju ujesen.

b) Prema članu 3 usvojenog Statuta ostaje u članstvu.... a uzeto u obzir sve ono što je nabrojano u članu 6.

c) Strogo se pridržavati Statuta i od strane Skupštine u okviru Zakona i usvojenih odluka koje se odnose na unutrašnju problematiku.

d) Voditi iskaz odstreljene divljači, i istu prikazati na traženje predsednika.

e) Član je dužan da u roku od jedne nedelje prijavi predsedniku sve primećeno u lovištu u vezi lovokrađe koju je pričinio neki član.

Član 6.

Uslovi za istupanje iz članstva i isključenje iz društva

Istupanje iz članstva ili isključenje

Posle prijema u članstvo prema članu 3 usvojenog statuta, član se obavezuje da ostane u društvu do vremena opstanka društva (godine), a članstvo se može prekinuti samo na osnovu sledećih slučajeva:

a) U slučaju dugotrajnog bolovanja od neizlečive bolesti, ili zbog bolesti prouzrokovane zbog slabosti. U oba slučaja samo onda ako član želi da dobrovoljno napusti društvo.

c) U slučaju smrti.

d) U slučaju isključenja iz lovačkog društva predviđene su sledeće mogućnosti:

1. Ako se neko pravosnažno osudi za slučaj krivičnog dela,

2. Ako se član ponaša suprotno Zakonu o lovu i učini prekršaj,

3. U slučaju argumentovane i osnovane pismene prijave 10 članova Skupštine koja donosi odluku.

Odluka o isključenju iz lovačkog društva se donosi ako za nju glasa 2/3 članova društva.

Član 7.

Organi društva

Poslove društva obavlja:

a) Skupština,

b) Predsednik i službenici.

Član 8.

Skupština društva

Skupština se održava godišnje dva puta i to u prvoj nedelji marta i septembra, a vanredna Skupština se održava uz pismeni zahtev 5 (pet) članova koju je predsednik dužan sazvati.

I na redovnoj i na vanrednoj Skupštini lovačkog društva se odlučuje glasanjem većme prisutnih.

Članovi se pozivaju na Skupštinu, dopisnicom i to najkasnije 3 (tri) dana pre zasedanja, sa dnevnim redom lovaca koji su članovi društva a žive dalje od sedišta društva, a članovi koji stanuju u mestu - sedištu društva pozivaju se pozivom.

Član 9.

Delokrug rada Skupštine društva

Delokrug rada Skupštine je:

a) U okviru Statuta i unutrašnjeg reda društva, donosi ili utvrđuje uredbe svake godine,

b) Uzima u zakup lovište, i utvrđuje maksimalni iznos svote za zakup,

c) Izbor predsednika i članove uprave,

d) Donošenje odluke o predlozima pojedinih članova,

e) Razmatra predlog odluke predsednika predsedništva za finansijski plan za tekuću godinu,

g) Zaštita divljači, uzgoj, naseljavanje plemenite divljači, uništavanje grabljivica i način neškodljivog uklanjanja,

f) Prema članu 4 i 6 Statuta lovačkog društva, vrši prijem novih članova, razrešenje i isključenje iz članstva društva.

Član 10.

Uprava društva

Upravu društva čini:

a) predsednik

b) potpredsednik

c) sekretar

d) blagajnik

Izabrani od strane Skupštine na 1 (jednu) godinu, čiji se rad ne naplaćuje, ali se u slučaju nekog izdatka za obavljanje poslova društvu to naplaćuje iz blagajne društva.

Predsednik

Predstavlja društvo u svakom pravcu, za potrebe zaštite divljači predlaže Skupštini odgovarajuće mere, vrši stalni nadzor nad blagajnom, a u slučaju nepredviđenih izdataka u visini od 10 forinti za svoje troškove može odobriti isplatu istih, saziva Skupštinu, na njoj predsedava, obično ne glasa, a u slučaju neodlučenog glasanja, njegov glas je odlučujući, sastavlja godišnji iskaz o odstrelu divljači i isti šalje "Lovačkim novinama”.

Organizuje društvene lovove.

Predlaže prijem i otpuštanje lovočuvara.

Predlaže i izvršava odluke Skupštine.

Kontroliše završni račun, i iz godine u godinu izveštava o svom radu Skupštinu. Predstavlja društvo pred organima sudstva na osnovu odluke Skupštine i uteruje preko suda dugove od strane onih koji nisu uplatili svoje obaveze.

Potpredsednik

U slučaju sprečenosti predsednika izvršava sve nadležnosti predsednika koje su predviđene Statutom društva.

Sekretar

Izvršava sve administrativne obaveze društva, vodi zapisnike sa sednica, beleži i vodi društvene poslove lovišta pod zakupom i ugovore o zakupu, vodi i stara se o vremenu isteka ugovora i beleži iznos zakupa tačno.

Blagajnik

Vodi dnevnik o članskim uplatama koji služi kao iskaz o prihodu, članarina i novac od presuda uz nadzor predsednika i uz odobrenje Skupštine troši, tako da jedan mesec pre održavanja redovne Skupštine sačinjava završni račun.

Član 11.

Lov i zaštita divljači

Lov hrtovima je na celom lovnom području, izuzev pogona i lova buširanjem na zeca određen unutrašnjim uredbama, svugde zabranjen.

Član 12.

Lov divljači

Na zakupljenom lovištu za vreme zabrane lova na korisnu divljač, uključujući tu i ptice selice i vodenu divljač, uzimajući u obzir vreme repreodukcije u skladu sa lovačkim Zakonom i uredbama Skupštine, svake godine se određuje na Skupštini društva.

Član 13.

Ostale odredbe

U slučaju potrebe prilikom održavanja redovne godišnje Skupštine u skladu sa Zakonom i Statutom, Skupština može vršiti promene do sada važećih uredbi ili usvajati nove.

Član 14.

Uplata godišnje članarine

Prema odluci Skupštine društva godišnja članarina se uplaćuje u dve rate.

Član 15.

Sudske naplate i bančina kamata

Iznos članarine i novac od sudske naplate, koji je uplaćen u društvenu blagajnu, ukoliko je veći od 50 forinti, uplaćuje se uz kamatu koju priznaje banka.

Član 16.

Prestanak rada društva

U slučaju prestanka rada društva, o daljem usmeravanju novca i imovine društva, odlučuje Skupština društva.

Član 17.

Kraljevski sreski sud 

U slučaju spora između članova društva isti se upućuju na nadležnost novobečejskog kraljevskog sreskog suda.

Zaključak

U slučaju bilo koje promene Statuta obaveštava se visoko kraljevsko ministarstvo i u slučaju da pritom dođe do prekoračenja ili nepridržavanja delokruga rada društva, kraljevska vlada, u ovom slučaju donosi odluku o obustavljanju rada društva zbog mogućnosti nanošenja materijalne štete društvu ili članovima i nalaže istragu o ovome, a po izveštaju istrage, donosi odluku o trajnom prestanku rada društva ili u skladu sa Statutom određuje prestanak rada društva.

Napomena:

Sve odluke Skupštine Lovačkog društva Novi Bečej koje se odnose na promene Statuta i na prestanak rada Lovačkog društva prosleđuju se mađarskom kraljevskom ministarstvu poljoprivrede, industrije i trgovine na uvid.

Novi Bečej 1.10.1885.

Predsednik novobečejskog Lovačkog društva

Urban Ivan

Prilog: fotokopija originalnog Statuta usvojenog 1. oktobra 1885. godine na osnivačkoj Skupštini Novobečejskog lovačkog društva. Nadležno Mađarsko kraljevsko ministarstvo poljoprivrede, industrije i trgovine 6. decembra 1887. godine, poslalo je Novobečejskom lovačkom društvu pozitivno mišljenje - odobrenje u kojem ih obaveštava da je prihvaćen Statut društva i da po istom mogu raditi, pridržavajući se svega onoga što je napisano i prihvaćeno na osnivačkoj Skupštini društva.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Sadržaj

Da li ste znali...

da su osnivači košarkaške sekcije 1947. godine bili srednjoškolci zrenjaninske trgovačke akademije i mađarske gimnazije, Živa Galetin, Kosta Živković, Duško Vujackov, Bela Farkaš i Kalman Janković?