Dom za smeštaj duševno obolelih lica „Sveti Vasilije Ostroški - Čudotvorac"

je socijalno zdravstvena ustanova za zbrinjavanje odraslih duševno obolelih i starih lica.

Prema pismenim podacima vreme osnivanja Doma je u 1947. godini kada je izvršena adaptacija postojećeg objekta za smeštaj starih lica. Tokom razvoja ustanova je često menjala naziv u zavisnosti od kategorije korisnika i vrste delatnosti. Do 1992 godine naziv ustanove bio je „Dom za stare i penzionere", a tada je nazivu dodato: „sa odelenjem za duševno obolela lica", jer je ustanova registrovala novu delatnost: „socijalna zaštita fizički i psihički defektnih odraslih lica koja nisu za povratak u porodicu". Otvaranjem kluba za penzionere tj. uvođenjem nove delatnosti, vaninstitucionalne zaštite 1997. godine ustanova menja ime u Gerontološki centar. Svoje sadašnje ime ustanova je dobila oktobra 2008. godine kada je ustanovljena nova mreža ustanova socijalne zaštite.

Danas je kapacitet ustanove 425 korisnika i o njima brine oko 160 zaposlenih. Rad ustanove je organizovan na tri lokacije - tri radne jedinice, a u sklopu treće radne jedinice nalazi se Klub penzionera. Poslednjih nekoliko godina ulagana su velika sredstva da bi se poboljšali uslovi življenja korisnika u ustanovi i olakšao rad zaposlenih. Na sva tri odeljenja urađeni su obimni građevinsko - tehnički radovi -adaptacija, renoviranje, dogradnja postojećeg prostora, rekonstrukcija sanitarnih blokova, spavaonica, uređeni su prostori za dnevni boravak, za radnu terapiju, oplemenjeni dvorišni prostori ukrasnim biljem i cvećem, delimično obnovljen nameštaj i oprema, i sve to u cilju da se uslovi života naših korisnika podignu na što viši nivo. Od pre dve godine u ustanovi je zaživela nova delatnost - kućna nega i pomoć, vid vaninstitucionalne zaštite koju ustanova pruža građanstvu. Obučena lica za pružanje pomoći u kući, po pozivu i dogovoru sa meštanima, pomažu im u održavanju higijene u kući, pružaju ostarelim i nemoćnim licima zdravstvenu negu, pomažu im u raznim kućnim poslovima. U narednom periodu planiran je dalji razvoj i afirmacija vaninstitucionalne zaštite, kao prevenciju institucionalnog smeštaja. Kad se steknu svi potrebni uslovi pristupiće se izgradnji prihvatilišta i sigurne kuće za zbrinjavanje osoba koje se nađu u stanju hitne socijalne potrebe i koje je neophodno zbrinuti u što kraćem roku.

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da se sušara lekovitog bilja »Alkaloid« nalazila na današnjem mestu upravne zgrade Polet Nexe grupa sve do kraja  sedamdesetih godina XX veka?