Zoran Ristić

Zoran /Aritona/ Ristić rođen je 19.10.1956. godine u Karavukovu, Opština Odžaci. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu 1971. godine, a Srednju šumarsku školu u Kraljevu 1975. godine. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Beogradu 1980. godine.

Zoran Ristić

Prvo zaposlenje je bilo u Lovačkom savezu Vojvodine od 1982. U Savezu je radio do 1993. godine. Magistrirao je na Šumarskom fakultetu u Beogradu 1992. godine, sa temom: „Elementi dinamike populacije poljske jarebice (Perdix perdix L,) u Vojvodini kao osnov za određivanje stepena korišćenja”. Od 1.02.1993. godine prešao je da radi u Lovoturs, a od 2003. godine radio je u direkciji JP „Vojvodinašume” sve do 2006. godine, kada je prešao na Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, na Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo (Smer lovni turizam) na kojem je 2004. godine doktorirao sa temom: „Pernata divljač kao deo lovno - turističe ponude Vojvodine”.

Učesnik je više od deset naučno istraživačkih projekata, kao što su: utvrđivanje realnog prirasta poljskih jarebica u lovištima Vojvodine, utvrđivanje zimskih gubitaka kod poljskih jarebica u lovištima Vojvodine, utvrđivanje realnog prirasta smeće divljači u lovištima Vojvodine, procenat preživljavanja fazančića unetih u lovišta iz veštačke proizvodnje, reprodukcija fazana u lovištima Vojvodine, izučavanje tipizacije avijarnih i drugih virusa influence molekularnim dijagnostičkim tehnikama, praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa - analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine, ispitivanje uticaja odabira jaja i faktora inkubacije na morfofunkcionalne karakteristike embrionalnog i postnatalnog razvoja u cilju povećanja vijabilnosti fazanskih pilića i dr.

Do sada je objavio preko 100 naučnih radova, izdao dvadesetak knjiga, brošura i udžbenika. Za svoj rad je nagrađen sa većinom lovačkih odlikovanja LS Jugoslavije, Srbije i Vojvodine, a od Lovačkih udruženja i društava dobio je preko 20 diploma, plaketa i drugih priznanja.

 

Lovačko društvo (udruženje) Novi Bečej 1885 - 2011

paypal PNG24
ako želite da podržite razvoj sajta donacijom

Da li ste znali...

da se sušara lekovitog bilja »Alkaloid« nalazila na današnjem mestu upravne zgrade Polet Nexe grupa sve do kraja  sedamdesetih godina XX veka?