banerKIA3

Na svojoj zadnjoj proširenoj sednici Opštinskog komiteta podnesena je Informacija o aktivnosti članova Saveza komunista u organima samoupravljanja. Informaciju je pripremila grupa Političkog aktiva OKSK za društveno – ekonomska pitanja kojom rukovodi Vojislav Lazić.

Informacija je statističkom metodom istakla brojne podatke, i na tom osnovi je u celini gledano, može se reći da je zastupljenost članova Saveza komunista u organima samoupravljanja zadovoljavajuća. Međutim, pojedinačno posmatrajući anketirane organizacije dolazi se do zaključka da je angažovanost komunista kod nekih radnih organizacija nedovoljna, kao na primer kod krojačke zadruge ,,Uzor’’ gde od 17 članova radničkog saveta ima svega dva člana Saveza komunista, u Komunalno – zanatskom preduzeću ,,Sloga’’ od 15 članova radničkog saveta, samo su dvoje komunisti itd.

Sličan nepovoljan odnos imamo još u desetak radnih organizacija u upravnim odborima i pojedinim komisijama. Takođe se konstatuje da su organi upravljanja pokazali daleko veću aktivnost kada su se rešavala pitanja o raspodeli ličnih dohotka, dok su se malo zadržavali na rešavanju pitanja od vitalne važnosti za radnu organizaciju. Mahom su to prepuštali stručnim službama preduzeća, dok su organi samoupravljanja formalno odobravali rad tih službi, pošto su uvek njihove predloge prihvatali.

Slaba aktivnost jednog dela članova organa samoupravljanja proizilazi zbog relativno niskog stepena ekonomskog obrazovanja, nedovoljne infomisanosti o svim zbivanjima u radnoj organizaciji, uopštavanja slabosti, pojava familijarnosti i nezameranja i pojava nedovoljne zainteresovanosti jednog dela članova organa samoupravljanja. Nepostojanje programa dugoročnog razvoja radnih organizacija, a s tim u vezi nepoznavanje tih problema od strane članova SK  u organima samoupravljanja, onemogućava tretiranje tekuće problematike prema perspektivnom razvoju i nastalim problemima u radnim organizacijama.

Diskusija vođena povodom ove informacije je još više osvetlila puteve za njihovo kretizovala iznesene slabosti razrešavanje. Na toj osnovi su doneseni i usvojeni zaključci koji obavezuju osnovne organizacije Saveza komunista u radnim organizacijama da na svojim sastancima razrade ova pitanja i donesu prema specifičnosti sredine određene, konkretne zadatke.

S obzirom da su zadaci članova Saveza komunista na ovom planu od prvorazrednog značaja, to se nameće veoma ozbiljan i energičan stav da se što hitnije likvidiraju sve pojave koje su u suprotnosti sa politikom Saveza komunista.

 

Žarko Mašić, 1965. godina

panel
5720
Članaka
panel
5618
Fotografija

Poslednje postavljeno

09 avgust 2020
09 avgust 2020
08 avgust 2020
08 avgust 2020
08 avgust 2020
08 avgust 2020
08 avgust 2020
08 avgust 2020
08 avgust 2020
08 avgust 2020
05 avgust 2020
05 avgust 2020
05 avgust 2020

Poslednje fotografije

08.08.2020. (19 fotografija)
Svadbe i običaji

Kultura, sport, društva...


16.06.2020. (7 fotografija)
Zemljoradnja i stočarstvo

Zemljoradnјa i stočarstvo


 
05.08.2020. (7 fotografija)
Svečanosti i provodi
Svečanosti i provodi

04.01.2020. (20 fotografija)
Kumane
Čudesni crteži profesora Letića
04.01.2020. (10 fotografija)
Folklor Kumana
Folklor Kumana

23.04.2020. (20 fotografija)
Svečani doček crkvenih zvona

Pravoslavna crkva Svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u Kumanu

Da li ste znali...

da je Prvi otvoreni međunarodni šahovski turnir u našem mestu održan 1983. godine u holu sadašnje zgrade Doma kulture?